Tüketiciye Yönelik Sağlık Sistemi
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı;

Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında tıp, eczacılık ve sağlık hukuku ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak, araştırma proje ağları kurmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak; toplumsal alanda tıp, eczacılık ve sağlık hukuku farkındalığı yaratmak, akademik ve uygulamalı destek vermektir.

 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

 • Yurt içinde ve yurt dışında, tıp, eczacılık ve daha genel ölçekte sağlık hukuku ve sağlık hukuku politikası ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, bu konularda araştırma ve uygulama yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler geliştirmek ve yürütmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak,
 • Etkinlik alanları ile ilgili gelişmeleri temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek; etkinlik alanları ile ilgili bireysel yetenekleri geliştirici veya sosyal sorumluluk amacı taşıyan seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar ve sertifika programları düzenlemek,
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek, katkıda bulunmak,
 • Tıp, eczacılık ve sağlık hukuku konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,
 • Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, gereksinim veya istem halinde inceleme ve araştırmalar yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri vermek, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda, akademik veya uygulamalı danışmanlık veya eğitim hizmeti vermek; tıp, eczacılık ve genel olarak sağlık hukuku uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere bilirkişi ve uzman listeleri oluşturmak,
 • Etkinlik alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv, laboratuar ve gerekli diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,
 • Tıp, eczacılık, sağlık hukuku ve hukuk politikası konusu ile ilgili her alanda toplumun aydınlatılması ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak ve medyada farkındalık yaratmak,
 • Araştırmalardan veya diğer etkinliklerden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak,
 • Merkez gözetiminde merkezin etkinlik alanında bilgilenmek veya çalışmalarında tıp, eczacılık ve sağlık hukuku bilgisi edinmek isteyen araştırmacılara ve uygulayıcılara, kamu veya özel sektöre, sağlık çalışanlarına, öğrencilere akademik ve klinik eğitim vermek,
 • Hacettepe Journal of Health Law & Policy adlı, İngilizce dilinde yayımlanacak bir bilimsel süreli yayın çıkarmak,
 • Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.